จังหวัดพิจิตรเปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดินบางขี้นาค
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชมถนนคนเดินบางขี้นาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหัวส่วนราชการของจังหวัดพิจิตรร่วมให้การต้อนรับ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนที่มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจนผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าโอท็อป ได้มีสถานที่จัดแสดงจำหน่ายสินค้า อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นสินค้าเศรษฐกิจ จังหวัดพิจิตรจึงได้คัดเลือกถนนคนเดินบางขี้นาก เป็นตลาดต้องชมตามโครงการตลาดชุมชน เพื่อพัฒนา และยกระดับตลาดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีการติดป้ายแสดงราคา มีเครื่องชั่งที่เที่ยงตรงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นสถานที่คนในท้องถิ่น หรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมของถิ่น

สำหรับตลาดถนนคนเดินบางขี้นาค ถือเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยภายในตลาดมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน พร้อมรับชมกิจกรรมรำวงย้อนยุคที่คนในท้องถิ่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ ทั้งนี้ตลาดต้องชมถนนคนเดินบางขี้หน้าจะจัดขึ้นในทุกเย็นวันเสาร์ บริเวณถนนหลังที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก โดยจะเริ่มเปิดขายของตั้งแต่ เวลา 15.00 เป็นไป
ส.ปชส.พิจิตร
19-05-61/วิศว…รายงาน..