มณฑลทหารบกที่ ๓๙ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบก ตามจังหวัดชายทะเลของประเทศไทยหลายจังหวัด เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี เหล่ายุวชนทหาร หรือ นักเรียนที่ได้รับการฝึกวิชาทหาร ได้เข้าร่วมกับทหารประจำการ ตำรวจสนาม ตลอดจนประชาชนชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าว ทำการสู้รบต่อต้านทหารญี่ปุ่นเหล่านั้น ด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายนาย รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ ๘ ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันนักศึกษาวิชาทหาร” ในวันดังกล่าวหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะมีการจัด พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนทหาร และ ราษฎร อาสาสมัครที่ได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา
ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ จึงได้ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารไทยในอดีต และเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อผู้บังคับบัญชา ว่า จะยึดมั่นในอุดมการณ์ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งจักปกป้องเอกราชอธิปไตย และพัฒนาชาติไทย ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ในปัจจุบัน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ภายใต้การกำกับดูแลของ
พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ได้ปรับปรุงพัฒนา ขีดความสามารถในการฝึกศึกษา รวมทั้งการกวดขันด้านระเบียบวินัยของนักศึกษาวิชาทหารให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับทหารประจำการ ดังจะเห็นได้จากการประกอบกำลังสวนสนาม โดยใช้นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น นอกจากนั้นแล้วการฝึกยังได้ปลูกฝังให้นักศึกษา วิชาทหารทุกนายมีความรัก ความศรัทธาในกองทัพอย่างจริงจัง สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕๙ สถานศึกษา และจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๕ สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น ๙๔ สถานศึกษา ๖,๐๖๗

นาย ปรีชา นุตจรัส ราย งาน