“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม !!

0
111

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม !!

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.,พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน. ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,พ.อ.ณรงค์ชัย ทองมี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และ นางฐิติกัญญา ตราชู เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.

ดำเนินการจัดทำ โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ที่ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนมัธยมตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

โดยมี นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผอ.โรงเรียนหัวหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมมีดังต่อไปนี้
1. การบรรยายเรื่องสิทธิ หน้าที่และมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ โดย กกต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.จัดกิจกรรมเรียนรู้แบ่งกลุ่มระดมสมองและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
3.ให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติด โดย เจ้าหน้าที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################