a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 71

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในภาค 3 และ พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกัน แถลงข่าวผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ ตามพระราชดำริ

2. โครงการทหารพันธุ์ดี

3. การจับกุมยาเสพติด

4. การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 20

5. สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

โดยมี พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมกับคณะสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ฯ