จ.สกลนคร..เร่งขับเคลื่อนนโยบาย สำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรกร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนครเผยว่่า ได้มอบหมายให้นางยุพดี สารทอง

0
81

จ.สกลนคร..เร่งขับเคลื่อนนโยบาย สำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรกร
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนครเผยว่่า ได้มอบหมายให้นางยุพดี สารทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 (CoO) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครได้ชี้แจงภารกิจงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ที่ประชุมได้ช่วยประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1)โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
2)ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการจำหน่ายเกลือทะเลของสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเลในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ////นพรัตน์….ภาพ/ข่าว….ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…..รายงาน