“ข่าวด่วน อธิบดีราชทัณฑ์ ลั่น!! ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ!!

0
35
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“อธิบดีราชทัณฑ์ ลั่น!! ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ!!

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการ ที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 9 ราย มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่

1.ทุจริตต่อหน้าที่ราชการในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
2.ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ
3.ยื่นหนังสือลาออกแล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน
4.ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
5.และ 6.มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ
7.เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง
8.ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9.เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานและกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น อีกทั้ง ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการอีก จำนวน 1 รายด้วยพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

พ.ต.อ.ณรัชต์ฯ ยังกล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์!!

###############################