พลตรี อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ 31 ออกช่วยเหลือประชาชนนำน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายพีน้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

0
92

พลตรี อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ 31 ออกช่วยเหลือประชาชนนำน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายพีน้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี อนุสรณ์ สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 และปล่อยแถวรถยนต์บรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และหมู่ที่ 5 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการการช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น ซึ่งในปีนี้ ภัยแล้งทวีความรุนแรงจนวิกฤติ ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพบกได้เตรียมความพร้อม ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการรณรงค์ ให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ขุดบ่อกักเก็บน้ำ , การขุดลอกคูคลองและทำแก้มลิง รวมทั้งการกำจัดผักตบชวา ในส่วนพื้นที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค
มณฑลทหารบกที่ 31 ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 โดยมีภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร , จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดนครสวรรค์ โดยประกอบด้วย กำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก กรมทหารราบที่ 4 และหน่วยขึ้นตรง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ,กรมทหารราบที่ 14 และ กรมทหารพรานที่ 35 โดยเข้าดำเนินการช่วยเหลือทุกภัยพิบัติ โดยทันท่วงที และเข้าดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศ เขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้งแล้วใน 6 พื้นที่ คือ อำเภอโกรกพระ , อำเภอท่าตะโก, อำเภอตาคลี, อำเภอตากฟ้า, อำเภอไพศาลี และอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 11 องค์กร ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์, บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) , สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี , การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นครสวรรค์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก, องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง และองค์การบริหารส่วนตำบล กลางแดด ได้นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ต่างๆ โดยในวันนี้ได้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ….13……คัน คิดเป็นปริมาณน้ำ จำนวน….88,000…ลิตร เพื่อใช้ในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค และบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหนองปลิง และตำบลนครสวรรค์ออก ….300….ครัวเรือน ตาม ตามโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสภาวะจะคลี่คลาย สู่ภาวะปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ พี่น้อง สำหรับโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยกองทัพบก เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน เพื่อให้หน่วยงานภาคี ได้ดำเนินการ โดยมีการบูรณาการ ทำให้ประชาชน ได้รับประโยชน์ และได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อนกัน การแจกน้ำขอให้เน้นพื้นที่ที่เป็น ศูนย์รวมของหมู่บ้าน เช่น โรงเรียน , วัด , สถานีอนามัย และให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนจัดการบริหาร แจกจ่ายน้ำให้เป็นระบบ ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้