“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี!!

0
64

“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี!!

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 500 ราย (500 แปลง) มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 5 ราย มอบบัตรดินดีให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 5 ราย มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 ราย และได้พบปะเกษตรกร ราว 800 คน เพื่อเป็นกระจายการถือครอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ณ อาคารอเนกภิรมย์ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ Zoning และ เกษตรอินทรีย์ โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ

ทางด้าน รัอยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า … “ในวันนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ราย 530 แปลง เนื้อที่ 5,709–1–38 ไร่ เป็นแปลงเกษตรกรรม และแปลงชุมชน อีกทั้งยังได้มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกร และเมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมปัจจัยการผลิต”

ช่วงบ่าย รมช.ธรรมนัส ยังได้เดินทางไปยัง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก) ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และบัตรดินดี ให้กับ นายสุดใจ มีไพฑูล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ และเยี่ยมชมกิจการและความก้าวหน้าของโครงการ !!

###############################