กรมบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการพอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 2563

0
34

กรมบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการพอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 2563
วันนี้ (3 กมภาพันธ์ 2563) เวลา 16.00 น.ที่วัดพรหมจริยาวาส อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น ผู้อำนวยการ สนง.บังคับคดี จ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ.ล้มละลาย (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) โดยมี นาย วิทยา กรณ์ผึ้ง เป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 65 คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ำประกัน จำนอง หลักประกันทางธุรกิจ และกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกระบวนการยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 และลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป ขั้นตอนในการดำเนินการ และการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ @ ชุมชนวัดพรหมจริยาวาส