“ครูพี่โอ๊ะ !!มอบ ศฝช.สระแก้ว ส่งเสริมอาชีพเสริมสวยเข้าสู่ชุมชน เพื่อให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง!!

0
70

“ครูพี่โอ๊ะ !!มอบ ศฝช.สระแก้ว ส่งเสริมอาชีพเสริมสวยเข้าสู่ชุมชน เพื่อให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง!!

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ครูพี่โอ๊ะ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) สระแก้ว ในระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการนำนโยบาย กศน. WOW WOW ไปสู่การปฏิบัติ ณ จังหวัดสระแก้ว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชม ศฝช.สระแก้ว ที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการฝึกอบรมด้านอาชีพให้สอดคล้องกับความจำเป็นต้องการของประชาชนบริเวณชายแดน โดยเน้นสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการเป็นศูนย์สาธิต ทดลอง วิจัย และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบุคลากร หลักสูตร สื่อ รูปแบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับอาชีพ และความต้องการของท้องถิ่น ทั้งยังร่วมกับภาคีเครือข่ายในบริเวณพื้นที่ชายแดนด้วย

‘หนึ่งในภารกิจตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการจัดหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ซึ่งนำมาแสดงให้ดูในวันนี้ สามารถทำได้ดี โดยเฉพาะหลักสูตรช่างเสริมสวย และช่างตัดผม ทำให้นึกถึงแม่ของครูพี่โอ๊ะเอง ที่เคยประกอบอาชีพช่างเสริมสวย ใช้ชื่อร้านว่า “ร้านเสริมสวยวิลาวัลย์” เมื่อหลายสิบปีก่อน

ขอฝากถึงครู กศน.ทุกคน พยายามฝึกประชาชนให้สามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง เท่าทันเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ยังคงให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของคนทุกช่วงวัย มิใช่วัยใดวัยหนึ่งเท่านั้น อาทิ การตัดแต่งทรงผมสำหรับผู้สูงอายุ การจัดทรงผมในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ การตัดผมนักเรียน เป็นต้น พร้อมกับเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านอย่างทั่วถึงด้วย”

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง/คลิป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/1/2563

################################