“ร.อ.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้กับ คณะผู้เข้าการอบรม(ยธส.)รุ่นที่ 11 !!

0
41
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ร.อ.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้กับ คณะผู้เข้าการอบรม(ยธส.)รุ่นที่ 11 !!

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ร.อ.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม” โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการรุ่น (ยธส.)รุ่นที่ 11 พร้อมด้วย ,นางอุไรวรรณ หาญอุดมสุข ประธานที่ปรึกษา, พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ, นางกรณัฏฐ์ รักใคร่ ,นาย ธานิต วงศาโรจน์, ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว, รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณ รวมทั้ง คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง(ยธส.)รุ่นที่11 ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับรับฟังการบรรยายครั้งนี้

หลังจากนั้น ร.อ.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินค่าบรรยายให้กับรุ่น (ยธส.)รุ่น 11 เพื่อเป็นค่าสวัสดิการของรุ่น ซึ่งมี ดร. หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการรุ่น (ยธส.)รุ่นที่ 11 เป็นตัวแทนในการรับมอบ

###############################