อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรวันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดญี่ปุ่นแปลงใหญ่สร้างรายได้ให้ชุมชนมูลค่า97ล้านบาทช่วงฤดูแล้งอย่างงาม

0
79

ข่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรวันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดญี่ปุ่นแปลงใหญ่สร้างรายได้ให้ชุมชนมูลค่า97ล้านบาทช่วงฤดูแล้งอย่างงาม
เกษตรอุทัยธานี จัดงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด(ถั่วแระญี่ปุ่น)แปลงใหญ่ เป็นพืชทดแทนนาปรัง อายุสั้น ต้องการน้ำน้อย ผลตอบแทนสูง คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นมูลค่า 97 ล้านบาท และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 1.2 ล้านบาท/ ฤดูกาล เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ช่วงฤดูแล้งอย่างงาม
เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 29 มกราคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หมู่ 1 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โดยนายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน โดยมีนายอำเภอหนองฉาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ หลังจากพิธีเปิดนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบเงินรายได้จากการขายถั่วเหลืองฝักให้แก่ตัวแทนเกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการ ร้านจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานราชการและเอกชน จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกถั่วเหลืองฝักสด จุดคัดแยกถั่วเหลืองฝักสด โดยมีเกษตรกรร่วมงานจำนวน 300 คน
จังหวัดอุทัยธานีมีเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองฝักสด ประมาณ 6,500ไร่ และได้รับการส่งเสริมให้เป็นแลงใหญ่ มีสมาชิกจำนวน 270 ราย มีพื้นที่ร่วมโครงการ 4,800ไร่ ซึ่งจากเดิมเกษตรกรที่ทำนากันอย่างต่อเนื่องในรายรอบ 1 ปี จะทำนา 2-3 ครั้ง ส่งผลให้ก่อให้เกิดสภาพดินเสื่อมโทรม ทำให้พืชไม่เจริญเติมโต ปัญหาราคาตกต่ำ เกษตร จึงมีแนวคิดที่ต้องการหาพืชหมุนเวียนทีเหมาะสมกับพื้นที่ และต้องการพืชอายุสั้น ให้ผลผลิตสูง ราคาดี และมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน มาสลับการทำนา จึงนำเมล็ดถั่วเหลืองฝักสด(ถั่วแระญี่ปุ่น)มาทดลองปลูก และได้ผลเป็นทีน่าพอใจทั้งด้านการปลูก ด้านราคา และด้านผลผลิต ซึ่งมีบริษัทลานนา เกษตรอุตสาหกรรมจำกัดมารับซื้อผลผลิตและส่งเสริมการปลูก พร้อมทั้งประกันราคาผลผลิต
โดยถั่วเหลืองฝักสด(ถั่วแระญี่ปุ่น) ที่มาปลูกในจังหวัดอุทัยธานี มีความเด่นในรสชาติมีความหอม อร่อย ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ เดิมจะมีการปลูกปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนพฤศจิกายน- มีนาคม แต่ปัจจุบันได้มีการปลูกนอกฤดูเดิม(ช่วงเดือนมิถุนายน- กันยายน) เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
//////////////
พชร พัสกุล สมคมผู้สื่อข่าวอุทัยธานี