a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

น่าน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท.) เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย และ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (พร.)ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน /รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าย (พร.) และ พ.อ. นภัค สุวรรณคีรี ผอ.สสท.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน., ผู้แทนจากกรมป่าไม้ และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินแต่เป็นพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อนตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/57 ลง 17 มิ.ย.57 จะได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในที่ประชุมมีมติ ลงพื้นที่ อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น จังหวัดน่าน ในเวลา 1400 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อย ซึ่งมีส่วนราชการจากสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน และมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับตัวแทนของราษฎรที่รับความเดือดร้อนหลังจากนั้นจึงได้ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย และ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จังหวัดน่าน ซึ่งมติในที่ประชุมจะได้ดำเนินการนำผลของการประชุมเสนอไปยังกรมป่าไม้เพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้ได้พิจารณาเกี่ยวกับการถอนคำร้องในการแจ้งความกับราษฎรที่บุกรุกผืนป่า และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร จำนวน 262 ราย เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกผืนป่า ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้แต่ที่ประชุมมีมติให้เสนอความเห็น เพื่อถอนการแจ้งความกับราษฎรต่อไปยังกรมป่าไม้ โดยมีคณะทำงานจากสำนักนายกรัฐมนตรี และ กอ.รมน.จังหวัดน่าน จะทำหน้าที่อำนวยการประสานงานเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรในพื้นที่ในรูปแบบของการบูรณาการให้ราษฎรอยู่กับป่าร่วมกันอย่างเกื้อกูล และสร้างความสุขแก่ราษฎรต่อไป ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บุญยงค์ สดสอาด รายงาน