สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”ว่าด้วยการขับเคลื่อน พชอ. ผ่าน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่”

0
58

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”ว่าด้วยการขับเคลื่อน พชอ. ผ่าน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” วันศุกร์ที่(27 มกราคม พ.ศ. 2563)- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองร้อยเอ็ด ได้ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ และกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ภาคเช้า ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลนาโพธิ์ ภาคบ่าย ตำบลเมืองทอง โดยส่วนรวมมีการขับเคลื่อนไปแล้วระดับหนึ่ง ได้ชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2562 พร้อมทั้งมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)สู่การปฏิบัติงานในระดับตำบล โดยผ่านกลไก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายก , ปลัด,และคณะกรรมการกองทุนฯและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy ) เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน “101 smart city”วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว/อสม.ศรีไพร ทูลธรรม รายงานข่าวจากจังหวัดร้อยเอ็ด