พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท.) เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องกรณี บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด ทำให้เกิดมลพิษจากโรงงาน ในการนี้ ได้หารือกับพนักงานของบริษัทฯ และพบปะพูดคุยกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก ม.2 และ ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จว.ส.ข

0
29

เมื่อ 23 ม.ค. 63, 0900 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท.) เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องกรณี บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด ทำให้เกิดมลพิษจากโรงงาน ในการนี้ ได้หารือกับพนักงานของบริษัทฯ และพบปะพูดคุยกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก ม.2 และ ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จว.ส.ข . เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไข จากกรณีดังกล่าว บริษัท ซีพี จำกัด โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้บริษัทฯ แก้ปัญหาเรื่องกลิ่น น้ำเสีย และมลพิษ ทางบริษัท ซีพี จำกัด ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ขนาดใหญ่ ในขั้นต้นเพื่อคลี่คลาย ได้ยินยอมจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจากผลกระทบทางด้านมลพิษและด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ครัวเรือนละ 1,000 บาท จำนวน 650 ครัวเรือน ภายใน 23 – 24 ม.ค.63, 1630 ในส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆ จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ตามห้วงเวลาที่ตกลงไว้ภายในกำหนด 6 เดือน ณ อบต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จว.ส.ข.