“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมโครงการสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 !!

เมื่อวันที่ 18.มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.โดย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ม.3 ต.พงศ์ปนะศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นางถวิล เพชรขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################