วันที่ 18 มกราคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอบ้านหลวง เยี่ยมเยือนการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer(YSF) อำเภอบ้านหลวง ภูริทัศน์ ฟาร์ม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเลี้ยงกบและผลิตพืชผัก โดยเกษตรจังหวัดน่านได้แนะนำการปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าวด้วยการใช้จุลินทรีย์และไถกลบตอซังเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูกพืช ตามนโยบายหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันของจังหวัดน่าน และการส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ให้ทำธนาคารน้ำใต้ดินในแปลงกิจกรรมการเกษตรของตนเอง บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน