“การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563!!

0
25

“การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563!!

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563 โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะอุปนายกสมาคม เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

1.เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภาวะแล้งจัด ดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้ ทำอย่างไรดินถึงจะอุ้มน้ำได้ ทำอย่างไรพืชถึงจะอุ้มน้ำได้ การพัฒนาคนให้เข้าใจเรื่องดินและน้ำ ให้ทุกคนร่วมกันทำหน้าที่บำรุงรักษาดิน สื่อสารกับคนทั่วโลกให้รับรู้เรื่องดินและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การจัดระบบการเชื่อมโยงเรื่องดินและน้ำในการสร้างเมือง สร้างอุตสาหกรรมรวมถึงการฝึกการออกแบบการบริหารจัดการดินและน้ำ
2.การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
3.เพื่อทราบคำสั่งสมาคมดินโลกที่ 6/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
4.เรื่องสืบเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
– การรายงานรายรับ – รายจ่ายของสมาคมดินโลก และจำนวนสมาชิกสมาคมดินโลก สมาชิกสมาคมดินโลก (สมาชิกรายปี) จำนวน 327 ราย และสมาชิกสามัญ (ตลอดชีพ) จำนวน 91 ราย
– รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมดินโลก ปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.คณะกรรมการจัดวิ่งการกุศล กิจกรรมการจัดงานวิ่ง CESRA Country Road Run ณ อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในปี 2563 นี้ยังมีกิจกรรมการวิ่งอยู่ โดยจะมีการจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 รูปแบบการแข่งขันก็มี 3 ระยะเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้งานวิ่งจะเชื่อมโยงกับการประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ปี 2563 ได้เป็นอย่างดี สำหรับงานวันดินโลก ปี 2563 จะจัดขึ้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยตั้งเป้าหมาย ปี 63 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง จำนวน 1,500 – 2,000 คน โดยหากิจกรรมที่น่าสนใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ อาจจะมีการ Check Point สื่อสารบนออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องดิน หยุดการชะล้างดิน หยุดการสร้างมลพิษในดิน การหยุดพลาสติกในทะเล โดยอาจจะนำดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรดิน

2.คณะกรรมการด้านบริการวิชาการ โดยมีการตั้งทีมวิชาการ สนับสนุนงานวิชาการสาขาต่างๆ
เป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมบูรณาการบุคคลและหน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เตรียมจัดทำวารสารวิชาการ Newsletter ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ฉบับต่อปี หรือ 4 เดือน/ครั้ง ซึ่งจะทำในรูปแบบของกระดาษและออนไลน์ E- Newsletter โดยเนื้อหาประกอบด้วย คำกล่าวนำบรรณาธิการ สรุปผลงานวิชาการ สถานการณ์ด้านดินในปัจจุบัน กิจกรรมของสมาคมและฝ่ายต่างๆ ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสมาคมดินโลก สมาชิกอื่นๆ และมีการเชื่อมโยงไปยังแนวคิดงานวันดินโลกในแต่ละปี เพื่อเชื่อมโยงไปยังวันดินโลก เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องดิน ฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ 9 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนข้อมูลวิชาการสู่การจัดทำ Website, Web Portal, Facebook และ Line และประสานงานวิชาการกับคณะ Big Data

3.คณะกรรมการเครือข่ายสัมพันธ์ โดยการขับเคลื่อนเครือข่ายจะใช้ศูนย์ Cesra ตามจังหวัด เป็นตัวขับเคลื่อนในรูปแบบของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต่าง ๆ ขับเคลื่อนโดยใช้เครือข่าย Newsletter ของสมาคมดินโลก ขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมนัดหมาย สอดแทรกงานวิชาการและใช้สื่อออนไลน์ โดยสมาคมดินโลก จะมีแนวทางการและทิศทางในการขับเคลื่อนด้วยการสร้าง Platform และระดมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน มาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการสมาคมดินโลก และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน!!

################################