นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
40

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรเข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
2.เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
โดยภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการและเอกชน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
////////_///
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน