สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.น่าน แจงคดีเด็ก เยาวชน ที่กระทำผิด ในพื้นที่จังหวัดน่าน 3 คดีสูงสุด คือ ยาเสพติด (ยาบ้า) , คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และ ความผิดทาง พรบ.การจราจร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้น เพื่อหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในห้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชน โดยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด พร้อมแจงคดีของเด็ก เยาวชน จังหวัดน่าน ที่ถูกควบคุมตัว จะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ค้า
เช้าวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2563) เวลา 08:30 น. นายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ประสานความร่วมมือ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เข้าร่วมตรวจค้นสังเกตการณ์ ค้นหาสิ่งของต้องห้าม ภายในห้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชน พร้อมสังเกตการณ์ การจัด กิจกรรมประจำวันให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมตัว ณ ห้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองจังหวัดน่าน จากการสังเกตการณ์ พบว่าไม่มีการกระทำผิด ซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามในบริเวณเรือนนอนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ถูกกักกันตัว ได้รับการดูแลจากสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ตามสิทธิของเด็กและเยาวชน ที่พึงจะได้รับครบถ้วนตามปัจจัย 4 รวมถึงมีการจัดนักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา ร่วมให้การดูแลและให้คำปรึกษากับเด็กและเยาวชน โดยพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีคดีที่เด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน กระทำความผิดจนเข้าสู่การพิจารณาคดี สูงสุด 3 อันดับแรก คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้จำหน่าย รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และคดีความผิดทาง พรบ.จราจร ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน จะทำหน้าที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่ถูกศาลสั่งให้ควบคุมตัว ในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 7 วัน จากนั้นจะทำการนำฝาก ต่อที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางต่อไป เนื่องจาก จังหวัดน่านไม่มีสถานแรกรับ

สำหรับเด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมตัว ไว้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน จะมีการกำกับดูแล รวมถึงการสร้างกิจกรรมเพื่อลดความเครียด เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการสร้างทักษะด้วยการสอนอาชีพระยะสั้น ให้กับเด็กและเยาวชน โดยบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ที่มีการฝึกสอน ด้านอาชีพ เพื่อให้มีวิชาติดตัว สำหรับการประกอบอาชีพ
นายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ฝากถึงผู้ปกครอง ต้องช่วยกันดูแล ให้ความรักความอบอุ่น พูดคุยสอบถาม และสานสัมพันธ์กับบุตรหลานและเยาวชน ในปกครองของตนเอง อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการลดปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนทั้งที่ทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือด้วยความคึกคะนองตามวัย เพื่อไม่ให้เด็ก เยาวชน ต้องเข้าสู่กระบวนการทำผิดและต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย /เครดิต สนง.ปชส.น่าน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน