a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมืองงาช้างดำ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดน่าน ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีนายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอนาหมื่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอนาหมื่น ,หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถาน, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน, หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำเคิม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ และร่วมกำหนดแนวทางบูรณาการทุกภาคส่วน ในระบบSingle command
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.ทุกส่วนราชการในอำเภอนาหมื่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ และศูนย์ปฏิบัติการ ในส่วนราชการระดับอำเภอ ตำบล และชุมชม รวมทั้ง หน่วยระดับอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ และหน่วยจัดการต้นน้ำ โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่งให้กับนายอำเภอ เพื่อดำเนินภารกิจต่อไป
2.อุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง ได้วางแผน ไว้ 3 ช่วงคือ1.ประชาสัมพันธ์ 2.เชิงรุก 3.ฟื้นฟู โดยปัจจุบันได้ดำเนินการมาถึงในช่วงที่ 2.คือการปฏิบัติการในเชิงรุก ในตำบลพื้นที่เสี่ยงคือ ตำบลนาทะนุง และตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น
3.ได้จัดตั้งอาสาดับไฟป่าทุกหมู่บ้าน ในชื่อชุดว่า “คนโละเหล่าไฟป่า” จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน โดยมีภารกิจ คือ 1.แจ้งข่าวเบื้องต้นให้กับ เจ้าหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา. 2.ดำเนินการดับไฟเบื้องต้น 3.เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการดับไฟป่า
4.ในส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้รับการร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ข้ามเขตได้ (ในพื้นที่มีเขตแดนติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดแพร่) 5.ด้านการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทางอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในทุกภาคส่วน จะต้องได้รับการฝึกทบทวน อย่างน้อยปีละ 2 – 3 ครั้ง และต้องได้รับการตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อจะได้มอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจต่อไป
6.ทางอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ ได้เสนอขอรับจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลละ 2 คน เพื่อทำการฝึกสอน และปฏิบัติในการใช้ระบบ GS เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถดำเนินการดับไฟป่าในพื้นที่ได้เร็วที่สุดใน 30 นาที ซึ่งนายอำเภอจะดำเนินการสั่งการต่อไป
7.ในส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดตั้ง ชุดเหยี่ยวไฟ และได้ดำเนินการฝึกทบทวนการดับไฟ โดยได้รับการร่วมมือจากหน่วยควบคุมไฟป่าในพื้นที่
8.สำหรับปัญหา และอุปสรรคในพื้นที่คือ 1.พื้นที่สูงชัน 2.ลม 3. คนต่างพื้นที่(ติดต่อจังหวัดอุตรดิทถ์และจังหวัดแพร่) 4.ไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ จะทำการดำเนินการสำรวจ แก้ไข หาข้อสรุป และรายงานให้ทราบต่อไป

9.เน้นการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าในพื้นที่ ให้เข้าร่วมการฝึกทบทวน และการปฏิบัติในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง
10.เพิ่มเติมสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จำนวน 5 พื้นที่ ใน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีความต้องการรับการสนับสนุนน้ำ และต้องการสนับสนุนการขุดบ่อน้ำในพื้นที่ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค แต่ติดปัญหาว่าในพื้นที่นั้นอยู่ในเขตอุทยานฯ ซึ่งทางทุกภาคส่วนในที่ประชุมรับทราบ และจะดำเนินการพิจารณาในการปฏิบัติการช่วยเหลือต่อไป
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เครดิต จ่าร่มเกล้า
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน