a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แนะนำประชาชน
“ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ทุกวัน”
*************************
นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ต่อเนื่องทุกวัน ขอความร่วมมือปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน งดกิจกรรมกลางแจ้ง
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อว่า จึงขอให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เนื่องจากค่าฝุ่นละอองในแต่ละวันไม่เท่ากัน ควรปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน เน้นความปลอดภัยของตนเอง และครอบครัว โดยสามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai (แอร์ ฟอร์ ไทย) หรือเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5” หากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หรือหากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น ไม่จำเป็นไม่ควรพาไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะ
ทั้งนี้ ประชาชนควรหมั่นสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และหากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน