“รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านหินลาด!!

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สิบเอกวสันต์  ขันธ์สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านหินลาด
1. ด.ญ.สุพิตา  วงษ์ไชยา  ป.1
2. ด.ช.เดชา  จันทร์ดำ  ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
1.เด็กหญิงสุจินดา ทุมขันธ์ ม.2
2.เด็กชายทินภัทร ตองติดรัมย์ ม.3
โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
1.ด็กชายพีรภัทร  ดียิ่ง ป.4
2.เด็กหญิงพวงรัตน์ นาจอมทอง ป.5
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
1.เด็กชายวีระวัฒน์  ดุลประโคน
2.เด็กหญิงจุฑามาศ  แซวประโคน
โรงเรียนราชประชาอนุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง
1.ด.ช.อรุณ เก็บรัมย์ ม.2
2.ด.ช.กฤษฎา เพาะนิสัย ป.5
3.นางสาวณัฐพร อินทพัฒน์ ม.1
4.เด็กหญิงนันทิพร อินทพัฒน์ ม.1

ได้รับการสนับสนุนจาก หลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 26” (พสบ.26) ของกองทัพบก รวมทั้งขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่าน ดร.สมิตา หมวดทอง และท่านณัฐพล ตันฑ์พูนเกียรติ ที่ให้ความอนุเคราะห์เด็กๆในตำบลหินลาดของเรา ขอขอบคุณครับ!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

#################################