รอ.ธรรมนัสฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายมอบหนังสืออนุญาต 4- 01 ให้เกษตรกรลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล

0
26

รอ.ธรรมนัสฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายมอบหนังสืออนุญาต 4- 01 ให้เกษตรกรลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก 4-01) เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ศูนย์น้ำธำรงชีวิต หมู่ 2 บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุริยนต์ พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและราษฎรได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 921,138 ไร่ โดยมีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดเชียงราย จำนวน 17 อำเภอ ประมาณ 588,001ไร่ และได้ดำเนินการจัดการที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 83,500 ราย 102,364 แปลง เนื้อที่ 579,924 ไร่
ซึ่งในครั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเวียงแก่น และอำเภอเชียงของ รวมจำนวนเป้าหมาย 301 ราย จำนวน 301 แปลง เนื้อที่ 516-2-86 ไร่ เป็นแปลงเกษตรกรรม จำนวน 92 ราย 92 แปลง เนื้อที่ 424-1-55 ไร่ แปลงชุมชน จำนวน 209 ราย 209 แปลง เนื้อที่ 92-1-31 ไร่
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายสมศักดิ์ บุญยวง ราษฎรตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเกษตรประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ สินค้าส้มโอเวียงแก่น และได้มอบแหล่งน้ำประจำไร่นา และมอบเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดให้แก่เกษตรกร รวมถึงแถลงนโยบายการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรปี 2563 ให้แก่เกษตรกรที่มาต้อนรับกว่า 200 ราย อีกด้วย
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงรายจะได้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเกิดความยั่งยืนในการอยู่ในที่ดิน ส.ป.ก. โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ และกลุ่มเกษตรกรบ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ กลุ่มละ 240,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สนับสนุนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ กิจกรรมไถกลบตอซัง และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟจำนวน 568 ไร่ กิจกรรมสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 26 บ่อ ในตำบลม่วงยาย และตำบลหล่ายงาว กิจกรรมทำปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน ในนาข้าว จำนวน 60 ราย 200 ไร่ ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอเวียงแก่น อีกทั้ง จัดกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารเร่ง พ.ด. เพื่อทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 350 ชุด และสำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายพันธุ์ได้แจกจ่ายพันธุ์ปลาแก่เกษตรอีกจำนวน 50,000 ตัวด้วย
จากนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภาในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในนโยบายหลัก ข้อ 10 ในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในข้อที่ 10.2 ในเรื่องการปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยได้จัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้ กระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน การจัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก. ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ที่เรียกว่า ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิให้ได้เข้าถึงโอกาสและได้รับทั่วประเทศ
ซึ่งจากข้อมูลใน ปี 2562 สามารถมอบ เอกสาร ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรทั่วประเทศได้จำนวน 62 จังหวัด มีเกษตรกรได้รับจำนวน 14,385 ราย 15,864 แปลง รวมเป็นพื้นที่จำนวน 90,321 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้สิทธิเข้าถึงที่ดินทำกินโดยถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล และยังได้รับโอกาสในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ำ เป็นต้น อีกทั้ง จะได้รับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งกองทุน ส.ป.ก. และ ธ.ก.ส. อีกด้วย
///////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////////// รายงาน ////////////////