ข่าวด่วน ว่าที่อธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ไชยรัตน์, รศ.สุชาติ ผ่านการหยั่งเสียงได้เข้าเสนอนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยฯ การสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี 2. นายถิรภัทร มีสำราญ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ รู้แผน 5. ศาสตราจารย์รัตนะ บัวสนธ์ และ 6. รองศาสตราจารย์สุชาติ แสงทอง โดยได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ และการลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 1 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 614 คน มีผู้มาลงคะแนนหยั่งเสียงทั้งสิ้น จำนวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 97 โดยผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มาลงคะแนนในครั้งมี และมีสิทธิ์เข้านำเสนอนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยฯ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี และรองศาสตราจารย์สุชาติ แสงทอง ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรเป็นอธิการบดีตามกระบวนการสรรหาต่อไป