“กระทรวงศึกษาธิการมอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562!!

0
63
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กระทรวงศึกษาธิการมอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562!!

เมื่อวันที่ (3 มกราคม 2563) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอาณัต มีบุญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครู นักเรียนที่รับมอบทุนการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายดาลัน กล่าวว่า สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา จำนวนทุนละ 2,400 บาท/ปี

สำหรับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องผ่านคุณสมบัติ ที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาษนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งหมด 109 ราย ได้แก่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จำนวน 76 ราย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 18 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 10 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๔ ราย และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 261,6000 บาท นายดาลัน กล่าว!!

กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล : ภาพ/ ข่าว!!

###############################