a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“นอภ.เก้าเลี้ยว เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 !!

วันนี้ (3 ม.ค.63) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยเริ่มต้นกิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง การนิมนต์ท่านเจ้าคณะอำเภอมาเทศนาธรรมะ อวยพร และปะพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลในต้นปี 2563 แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เมื่อเสร็จกิจกรรมจึงเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ !!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

################################