สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกมอบนโยบาย!!!

0
158

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกมอบนโยบาย!!!

 

วันพุธที่ (25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 )สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ณ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง จำนวน อสม.321 คน ,บ้านหนองนาสร้างจำนวน อสม. 214 คน และเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน อสม.244 คน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดย ให้สร้างความตระหนักให้ประชาชน  ด้วย “3 แนวทางลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ ด้วยพลัง  อสม.”

1. ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยของคนในชุมชน

2. เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนถนนสายรอง

3. อสม. และคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี

“ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy ) เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน  “101 smart  city”      วีระศักดิ์  จรฯ  ภาพข่าว

ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด