จิตอาสาจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พัฒนาภูมิทัศน์ถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัดและกิจกรรม “KICK OFF หนองคายปลอดภัย ร่วมใจลดฝุ่น”
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนหน้าองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พัฒนาภูมิทัศน์ถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัด และกิจกรรม“KICK OFF หนองคายปลอดภัย ร่วมใจลดฝุ่น” ที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาฯ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชบ้านเมืองกลับคืนมา และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดกรอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาพัฒนาภูมิทัศน์ถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม“KICK OFF หนองคายปลอดภัย ร่วมใจลดฝุ่น” โดยการทำความสะอาดและฉีดล้างทำความสะอาดถนน การตัดแต่งต้นไม้ เก็บใบไม้ ขยะ การตรวจวัดควันจากท่อไอเสียรถยนต์ เพื่อลดมลภาวะด้านฝุ่นละออง และเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง มีส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง