สภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสสทน. พล ขับเคลื่อน ส่งเสริม สู่การท่องเที่ยวตามรอยพระบาทตำบลบ่อภาคสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถในรัชกาลที่๙

0
45

สภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสสทน. พล ขับเคลื่อน ส่งเสริม สู่การท่องเที่ยวตามรอยพระบาทตำบลบ่อภาคสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถในรัชกาลที่๙ เช่น โครงการรักษ์นำ้เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน(ลุ่มนำ้ภาค) โครงการศิลปชีพ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว โครงการสวนพฤษศาตร์บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน โครงการศิลปขีพ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาวบ้านชำนาญจุ้ย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก ๙ ครั้ง ปรีชา นุตจัรส รายงาน