” แอ๋วดอยเขาตีนกา กิ้นยำผีปู่ย่า ซื้อผ้าทอลายดอกแก้ว ” ณ ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

19 ธันวาคม 2562 นาย เอี่ยม ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่น อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย จัดอบรมนักสื่อความหมายสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ชุมชน ทั้งตำบลไทยชนะศึก กระบวนการแบ่งห้องเรียนเป็น 3 ห้อง ห้องละ 35 คน รวม 100 คน เเละทุกคนมีเวลาเรียนห้องละ 1 ชั่วโมง เรียนครบทั้ง 3 ห้องเรียน


🔹ช่วงเช้า🔹
✅ห้องเรียนที่1 เรียนคุณสมบัติการเป็นนักสื่อความหมายที่ดี โดยนางสาว นพรัตน์ รามสูต
✅ห้องเรียนที่2 เรียน ค้นหาทรัพยากรในชุมชน To see /To eat /To buy /To stay / To do โดย นางชวมล แพจุ้ย ,นางสาววัลภา ดวเรืองศรี
✅ห้องเรียนที่3 เรียนการสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว โดย นางสาวชรินทิพย์ อ่อนสุวรรณ เเละนายอารีฟาน โต๊ะหมัด
🔹ช่วงบ่าย🔹
✅ฝึกการเป็นนักสื่อความหมาย เล่าเรื่องราวทางการท่องเที่ยว 9กลุ่มโดยฝึกให้พูดทุกคน
วิทยากร คุณนพรัตน์ รามสูต มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก ,อพท.4ได้แก่ นางชวมล แพจุ้ย, นางสาววัลภา ดงเรืองศรี ,นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ ,นางสาวอุมาริน ขันสิงหา ทีมเจ้าหน้าที่อพท.๔
การอบรมในครั้งนี้ นักปราชญ์ในพื้นที่ มีความสามารถ ศักยภาพสูงทุกคน พัฒนาการเชื่อมโยงเรื่องราว สร้าง ว้าวให้กับนักท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย
ขอบคุณนางสาว อภิญญา พันธุ์ศรี อพท.4 กองอำนวยการทะเบียนราษฎร์
ขอบคุณนายอารีฟาน โต๊ะหมัด อพท.4
ขอบคุณเจ้าหน้าที่อบต.ไทยชนะศึก
ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
#อพท.
#อพท.4