” เขาแก้วชัยมงคล นั่งเเคร่เเช่ขา ล่องเเพลำน้ำแม่มอก”

0
91

” เขาแก้วชัยมงคล นั่งเเคร่เเช่ขา ล่องเเพลำน้ำแม่มอก”

18 ธันวาคม 2562 นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานเปิด นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน อบรมนักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดย อพท.4 ร่วมเทศบาลตำบลเขาเเก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 มอบนโยบาย ปิดกิจกรรม พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
กิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายชุมชน ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม 100 คน กระบวนการแบ่งห้องเรียนเป็น 3 ห้อง ห้องละ 35 คน เเละทุกคนมีเวลาเรียนห้องละ 1 ชั่วโมง เรียนครบทั้ง 3 ห้องเรียน
🔺ช่วงเช้า🔻
☑ห้องเรียนที่1 เรียนคุณสมบัติการเป็นนักสื่อความหมายที่ดี
☑ห้องเรียนที่2 เรียน ค้นหาทรัพยากรในชุมชน To see /To eat /To buy /To stay / To do
☑ห้องเรียนที่3 เรียนการสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว
🔺ช่วงบ่าย🔻
☑ฝึกการเป็นนักสื่อความหมาย เล่าเรื่องราวทางการท่องเที่ยว 10 กลุ่มโดยฝึกให้พูดทุกคน
วิทยากร คุณนพรัตน์ รามสูต มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก ,คุณวรวิทย์ เทพนีรมิตร คุณนันทิชา อินทร์บำรุง จนท.สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน และ นางชวมล แพจุ้ย, นางสาววัลภา ดงเรืองศรี ,นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ ,นางสาวอุมาริน ขันสิงหา ทีมเจ้าหน้าที่อพท.๔
การอบรมในครั้งนี้สร้างการตระหนักรู้ให้กลุ่มเยาวชน เรียนรู้การเป็นนักสื่อความหมายชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย

ขอบคุณน้องอภิญญา (เมย์)อพท.4
ขอบคุณน้องอารีย์ อพท.4
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน