“เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดตาก!!

วันนี้ (18 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย  ณ กศน. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน.และคณะ โดยมีนายชนะ เปรมปรีผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวหลังจากรับฟังผลการดำเนินงานของพื้นที่ ว่า “ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นับว่ามีการพัฒนาการจัดการศึกษาครอบคลุมในทุกๆมิติ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การยกระดับสินค้าชุมชน การส่งเสริมโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการสอนผู้ไม่รู้หนังสือบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่ยากลำบากและพื้นที่สูง เป็นต้น ตนในฐานะที่กำกับ ดูแลหน่วยงาน ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณให้ครู กศน.ทุกท่าน ในความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และที่สำคัญย่ิง คือ การน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ หากมีสิ่งใดที่จะสามารถสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม ขอให้นำเสนอขึ้นมา เราพร้อมเหนื่อยไปด้วยกัน เพื่อนำพาและพัฒนาการศึกษาของเราไปสู่ความยั่งยืนต่อไป”

จากนั้นได้เยี่ยมชม และรับฟังการนำเสนอความสำเร็จของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามรอยพระราชดำริฯ ในพื้นที่มอโก้คี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จากครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข ครูศศช. บ้านมอโก้คี (ครูนิเทศก์กลุ่มบ้าน มอโก้คี) และประชาชนชาวกะเหรี่ยง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสาธิตการทำกาแฟมอโก้คี ด้วยความเป็นกันเอง!!

ข่าว/ภาพ : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
กรรณิกา พันธ์คลอง!!

###############################