“ทุ่งเสลี่ยม มลเสน่ห์แห่งล้านนาสุโขทัย” อพท.พื้นที่พิเศษ4 พัฒนานักสื่อความหมายชุมชน ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

0
76

“ทุ่งเสลี่ยม มลเสน่ห์แห่งล้านนาสุโขทัย”
อพท.พื้นที่พิเศษ4 พัฒนานักสื่อความหมายชุมชน ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายปรีชา สุทนต์นายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานเปิด อบรมนักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ร่วมเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม การอบรมในครั้งนี้สร้างนักสื่อความหมายกลุ่มเยาวชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 เเละโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชูนูปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน โดยกระบวนการแบ่งห้องเรียนเป็น 3 ห้อง ห้องละ 35 คน เเละทุกคนมีเวลาเรียนห้องละ 1 ชั่วโมง เรียนครบทั้ง 3 ห้องเรียน
ช่วงเช้า
📍ห้องเรียนที่1 เรียนคุณสมบัติการเป็นนักสื่อความหมายที่ดี
📍ห้องเรียนที่2 เรียน ค้นหาทรัพยากรในชุมชน To see /To eat /To buy /To stay / To do
📍ห้องเรียนที่3 เรียนการสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว
ช่วงบ่าย
📍ฝึกการเป็นนักสื่อความหมาย เล่าเรื่องราวทางการท่องเที่ยว
โดยวิทยากร คุณนพรัตน์ รามสูต มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก ,คุณวรวิทย์ เทพนีรมิตร คุณนันทิชา อินทร์บำรุง จนท.สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน และสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายใต้ดร.ประครอง สายจันทร์มอบหมาย นางชวมล แพจุ้ย, นางสาววัลภา ดงเรืองศรี ,นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ ,นางสาวอุมาริน ขันสิงหา ทีมเจ้าหน้าที่อพท.๔
การอบรมในครั้งนี้สร้างการตระหนักรู้ให้กลุ่มเยาวชน คณะครู อาจารย์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม เรียนรู้การเป็นนักสื่อความหมายชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย
ขอบคุณน้องอภิญญา (เมย์)อพท.4/น้องอารีย์ อพท.4
ขอบคุณน้องๆเยาวชน คณะครูอาจารย์ทุกท่าน
#อพท.
#อพท.4