ชาวภูเก็ต ร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดเจริญสมณกิจ

0
267

ชาวภูเก็ต ร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดเจริญสมณกิจ

 

วันนี้ (15 ธ.ค.62) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ “หลวงปูมั่น ภูริทัตโต” “หลวงตามหาบัว” และ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” โดยริ้วขบวนแห่เริ่มต้นจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) ไปยังวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)โดยในขบวนได้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ “หลวงปูมั่น ภูริทัตโต” “หลวงปู่เสาร์ กันตสึโล” “หลวงตามหาบัว” และ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” มาประดิษฐาน ณ พระอัฐิธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ หลังจากนั้น ได้มีพิธีบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ “หลวงปูมั่น ภูริทัตโต” “หลวงปูเสาร์ กันตสีโล” “หลวงตามหาบัว” และ “หลวงปูเทสก์ เทสรังสี” ณ พระบรมธาตุเจดีย์ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับที่มาของการจัดงาน “พิธีอัญเชิญ และบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสี” นั้น เกิดจากที่ พระอธิการจำรัส จันทโชโต ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ได้รับพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มาประดิษฐาน ณ วัดเจริญสมณกิจ เมื่อวัน 13 มีนาคม พ.ศ.2555 และได้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชน จัดหาที่สำหรับสร้างเจตีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาดุ พระอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและนำพาคณะสงฆ์ฝายธรรมยุตินิกายข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ไว้ในที่เหมาะสมและมั่นคงถาวร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชา จึงได้เริ่มการจัดหาซื้อที่ดินในปี พ.ศ. 2555 และวางแผนการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยมีนัยให้พุทธศาสนสถานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ เป็นหลักฐานปรากฏอยู่แห่งพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเครื่องหมายแสตงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์สายพระกรรมฐาน โดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปูมั่น ภูริทัตโต หลวงปูเทสก์ เทสรังสี เป็นผู้บุกเบิก วางรากฐานสายพระกรรมฐานในภาคใต้และจังหวัดภูเก็ต โดยมีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นกำลังหลักในฝ่ายธรรมยุต จึงเป็นที่มาของชื่อเจดีย์ “พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์”

การก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ (พ.ศ. 2562) จึงมีการดำริจัดงานพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ ตลอดจนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และจัดให้มีงานกตัญญูรำลึกหลวงปูเทสก์ เทสรังสื ที่ปกติทางวัดจัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 โดยในปีนี้ ทางวัดจึงได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และงานสมโภชในคราวเดียวกัน ขอบคุณภาพข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต