“บิ๊กอ้อ สุระ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สภ. กาบเชิง พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการให้บริการประชาชนและดำเนินการตามนโยบาย ตร.และ ภ.3 อย่างเคร่งครัด!!

วันนี้ (12 ธ.ค. 62) เวลา 12.15 น. พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช. ภ.3 (หน.สส) / สุระ6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สภ.กาบเชิง โดยมี พ.ต.อ. สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว. สุรินทร์ , พ.ต.อ.จุลฑะ จันทน ผกก.สภ. กาบเชิง ,พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง ผบ.ฉก.2,พ.ต.ท.ฐิตวันต์ อาจธรรม รอง ผกก.ตม.กาบเชิง,พ.ต.ท.สุรัตน์ คลายทุกข์ สวญ.สภ.สะเดา,ว่าที่ ร.ต.สกุล แสนมั่น ปลัดอาวุโสอำเภอกาบเชิง,ร.ท.มานพ สีสัมพันธ์ หน.ฝกร.ฉก.2,ร.ต.เกษม อยู่ยิ่ง ศพชด.สุรินทร์ ,
ว่าที่ ร.ต.สังคม สันติภพ ศฝช.สุรินทร์,
นายสัญชัย หวังชูชอบ ปศุสัตว์ อ.กาบเชิง/ประธาน กกต.ตร. สภ.กาบเชิง,ด.ต.ชัยสิทธิ์ สำราญ รองนายกฯ ทต.กาบเชิง ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง รอรับในการตรวจเยี่ยม

ด้าน พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี
รอง ผบช.ภ.3 (หน.สส) / สุระ6 ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามข้อสั่งการ ดังนี้

– ให้ดำเนินการตามนโยบาย ตร.และ ภ.3 อย่างเคร่งครัด
– ให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน
– เน้นเรื่องการทำจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
– การเก็บร่วมรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน
-การจัดทำแผนผังและการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวิดีโอวงจรปิด
– การตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการอินเตอร์เนต เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ fake news
– เน้นย้ำ ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เอาใจใส่ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน
– การปฎิบัติตามระเบียบตำรวจว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อเเต่งเครื่องแบบ ปี พ.ศ.2561 และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย
– ให้รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
– การพัฒนาความรู้ของข้าราชการตำรวจในด้านต่างๆ
– การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธี
– กวดขันป้องกันปราบปราม จับกุม การแข่งขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในทางสาธารณะ เพื่อป้องกัน การมั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน
-ให้หัวหน้าสถานีประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมและกล้ารับผิดชอบและให้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความชอบธรรมและเมตตาธรรม
– การเตรียมการวางแผนด้านการป้องกันอาชญากรรมและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ
– การเตรียมการวางแผนรับมือภัยแล้ง
– กำชับข้อสังการ ตร.เรื่องคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0031.212/03721 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0007.27/4330 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของ เจ้าพนักงานตำรวจในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

-เรื่องการป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย. 58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

3. วิทยุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/126 ลงวันที่ 24 ก.ค. 58 ให้กวดขันป้องกันการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันรถในทางรวม ทั้งการกระทำความผิดของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จว.สุรินทร์!!

################################