a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบ การฉกฉวยปรับขึ้นราคาและแสดงราคาจำหน่ายปลีกซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 !!

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวามคม 2562 เวลา 13.30 น.พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทนหน่วยร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่โดยมี นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิขย์จังหวัดขอนแก่น คุณนงนุช ปานแย้ม ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และ นายเด่นภูมิ ถาคไธสง นิติกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ดำรงธรรมฯ /สบค.จังหวัดขอนแก่น

ออกตรวจเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบ การฯฉกฉวยปรับขึ้นราคาและแสดงราคาจำหน่ายปลีกซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ณ ห้างแฟรี่, ห้างเช็นโทซ่า และ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผลการปฏิบัติไม่พบสถานประกอบการทำผิดกฎข้อบังคับของทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งคัดได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!

################################