โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

0
144

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ โดย นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการปฎิบัติงาน

ตลอดจนลดอัตราเสี่ยงต่อาการเกิดอัคคีภัย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ , งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์,งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์,มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูกู้ภัยนครสวรรค์,กู้ชีพ กู้ภัย อบต.หนองกรด ,กู้ชีพ กู้ภัย อบต.เขาทอง เป็นต้น