“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ในพื้นที่เป้าหมาย!!

0
47
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ในพื้นที่เป้าหมาย!!

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทน ในการลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โดยมี นายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ป.ป.ท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกการปฏิบัติในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################