นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์คัดเลือกกรรมการเหล่ากาชาด

0
150

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์คัดเลือกกรรมการเหล่ากาชาด วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น.
คัดเลือกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
นาง ประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการฯ โดยการเสนอชื่อ และเลือกตั้ง แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ. เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563-2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ ของสภากาชาดไทย เพื่อจะได้ผู้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาศักยภาพ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์