“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชหนองอีสานเขียว เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562 !!

0
74

“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชหนองอีสานเขียว เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562 !!

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชหนองอีสานเขียว บ้านหินลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. พ.อ. คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชหนองอีสานเขียว บ้านหินลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาเพื่อการสาธารณประโยชน์ มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ บริเวณหนองอีสานเขียว บ.หินลาด ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น!!

#ประชาส้มพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################