จ.ร้อยเอ็ด.นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอโพธิ์ชัย:

0
71

จ.ร้อยเอ็ด.นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอโพธิ์ชัย:

 

         วันพฤหัสบดีที่(5 ธันวาคม 2562) เวลา 07.00 น. นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานในพิธี นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจ หน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ประกอบพิธี   ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดสว่างสระทอง ตำบลมะขามเปี้ย บ้านโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา08.30 น.นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานในพิธีพร้อม ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา  ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

           ทั้งนี้  วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทยเป็น“วันพ่อแห่งชาติ” ภายหลังการเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้  เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นวันชาติ และ  เป็นวันพ่อแห่งชาติโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ละวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยรวมพลังสืบสานพระราชปณิธานประกอบคุณงามความดีเพื่อจรรโลงสังคมที่พร้อมไปด้วยศีลธรรมจริยธรรมดำเนินตามวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามโดยมีศาสนาที่แต่ละท้องถิ่นนับถือที่คนไทยทุกภูมิภาคสืบสานนำอบรมบ่มนิสัยปลูกฝังหล่อหลอมเพื่อจรรโลงความดีงามนำมาซึ่งความสุขสงบของประเทศชาติและประชาชนสืบไปล

       ณ หอประชุม อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////////

บพิตร จำปา-ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด