จ.ร้อยเอ็ด-นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 

0
97

จ.ร้อยเอ็ด-นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 

วันอังคารที่(3 ธันวาคม 2562)เวลา 09.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เเละมอบนโยบาย ให้โอวาท เเละแนวทางการทำงานตลอดจนการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศาลาทานบารมี วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตสัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นางมุณินทร์ธร อัคนิจ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด นางพรชนก เชิงหอม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยนายพรชัย แก้วอุดม ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

            บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวน 20 อำเภอ อำเภอละ 5 คน รวม 100 คน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอจำนวน 20 อำเภออำเภอละ 1 คนรวม 20 คนและคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดรวม 11 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 131 คน 

 

ณ ศาลาทานบารมี วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

  ((((((((on))))))))

ศรีไพร ทูลธรรม-รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด