จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครสวรรค์

0
117

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 30 พฤศจิกายน
2562 นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ โดยมี นายจิตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ – กอ.รมน. -อบจ.นว.คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ อบต.ต่าง องค์กรต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม การเดิน – วิ่ง จำนวน 2,016 คน แบ่งการเดิน – วิ่ง ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ประเภท Fun Run จำนวน 1,594 คน , ประเภท Mini Marathon
จำนวน 306 คน และประเภท Half Marathon จำนวน 116 คน
“ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครสวรรค์ ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พ.ย.62 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์