a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ร้อยเอ็ด..สจ.ตุลธร ขามช่วง สจ.โพธิ์ชัย. ประธานพิธีงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ฟ

 

ณ แปลงนา นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ

 

วันที่(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓o น.สจ.นายตุลธร. ขามช่วง ประธานในพิธีโดยกล่าวรายงานนายเรื่องศักด์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัยในนามของฝ่ายจัดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคน ขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน

สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ ในวันนี้

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ประเพณี

ลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป และ

ยังเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต อำเภอโพธิ์ชัยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย

ปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และแสดง

ให้เห็นถึงความมีน้ำใจของข้าราชการพนักงานประชาชนทุกภาคสนชื่วมมือร่วมใจสร้างสายใย

เชื่อมโยงคนทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันสร้างสรค์พลังนำไปสู่ความสามัคคีและยั่งยัน

 

๑. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การลงแขกเกี่ยวข้าววิถีชาวบ้าน

๒. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงนภาครัฐกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน

๓. เพื่อให้เกิดความรักความสมัคคีของคนในห้องถิ่นกับหน่วยงานของภาครัฐ

๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์

ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรหน่วยงาน

๒.ให้เกิดคามร่วมมือระหว่างหน่วยงนภาครัฐกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน

๓. ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าว

๔.ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่และเป็นแบบอย่างที่ดีงมแค่ลูกหลานในการอนุรักษ์*ประธานกล่าวเปิดงาน..

______

คณิต ไชยจันทร์/บพิตร จำปา/ภาพ/ข่าว/ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน