“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น!!

0
38

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น!!

วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.62เวลา 09.00 น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ข.ก.(ท.)ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่7 จังหวัดขอนแก่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง(1) ประกอบมาตรา 102

โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

##############################