15 รัฐวิสาหกิจ ร่วมสื่อสาร
ประกาศ No Gift Policy
(งดรับของขวัญ ของฝากในทุกเทศกาล) ปี 2563 🎁

1. EXIM Bank
2. ธอส. (GHB)
3. อวพช. (NSM)
4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO)
5. บมจ. ทีโอที (TOT)
6. กปภ. (PWA)
7. บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม
8. ธนาคารกรุงไทย
9. การยาสูบแห่งประเทศไทย
10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
11. SME Bank
12. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
13. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. )
14. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
15. ปตท. (PTT)

ข้อมูล – เครือข่าย ITA & ศปท. รัฐวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 28.11.2562