มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ประชุมเตรียมจัดงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 60 ปีมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์

0
41
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ประชุมเตรียมจัดงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 60 ปีมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เมือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เปิดประชุมโดยมี รองประธานมูลนิธิฯฝ่ายต่างๆพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ประชุมสามัญครั้งที่ 7 สมัยที่ 30 โดยมีวาระสำคัญดังนี้เรื่องที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบกวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 6 สมัยที่ 30 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 วาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุมัติเงินสำรองจ่ายการฝึกซ้อมคณะล่อโก้วเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตรุษจีน 5.2 เรื่องการจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 5.3 เรื่องการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 60 ปีมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์