“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมการบรรยาย“ ด้านการข่าวประชาชน”การอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง!!

0
67

“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมการบรรยาย“ ด้านการข่าวประชาชน”การอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง!!

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน. กลุ่มงานนโยบายและแผน กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ด้านการข่าวประชาชน”การอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง

มีเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายฯ จำนวนมาก ณ ห้อง Winner 7 โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน 2013 โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################