“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!!บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/63!!

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ จนท.ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนหน่วยร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/63

โดยปฏิบัติ ตามนโยบายการแก้ใขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ ประจำเดือน พ.ย.62 ณ ศูนย์ค้าส่ง ประตูน้ำขอนแก่น และตลาดต้นตาล ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งคัดได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################